Partnerzy

Wyposażenie

Kalendarium

Statut

STATUT

BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW HISTORII PERUN

 Koszalin, dnia 23 stycznia 2012 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "PERUN", zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą członków na zasadach dobrowolności i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o Stowarzyszeniach" Dz.U.Nr.20 p.104 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§ 3

1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Koszalin.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i sympatyków historii wojskowości.

§ 6

Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku, odznaki i pieczęci wg ustalonych wzorów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.

 

Rozdział II

Zadania Stowarzyszenia

§ 8

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu edukację i popularyzację wiedzy historycznej.
 2. Propagowanie wartości patriotycznych.
 3. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 4. Prowadzenie działalności społecznej.
 5. Utrzymywanie ciągłych kontaktów z jednostkami wojskowymi i innymi służbami mundurowymi.
 6. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych i administracji państwowej oraz innych nie zastrzeżonych ustawami.

 

 

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Stałe działania na rzecz propagowania Stowarzyszenia i rozszerzania jego działalności.
 2. Organizowanie spotkań członków i sympatyków.
 3. Pozyskiwanie nowych członków oraz sponsorów.
 4. Prowadzenie działalności klubowej dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 5. Organizowanie wymiany zagranicznej ze środowiskami historyczno-wojskowymi.
 6. Organizowanie i prowadzenie bazy dla działalności statutowej.
 7. Udzielanie rekomendacji oraz delegowanie członków Stowarzyszenia do innych organizacji i instytucji.
 8. Kultywowanie, popularyzacja i upamiętnianie miejsc i symboli historią wojskowości.
 9. Prowadzenie działalności publicystycznej służącej propagowaniu i popularyzowaniu historii wojskowości.
 10. Gromadzenie pamiątek materialnych i niematerialnych w tym militarnych        związanych z historią wojskowości.
 11. Dokumentowanie i prezentowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia
  w zakresie realizacji celów statutowych.
 12. Organizowanie oraz udział w inscenizacjach oraz widowiskach historycznych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych;
 2. Sympatyków;
 3. Honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest podpisanie deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Powyższa deklaracja musi być zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. W przypadku odmowy zatwierdzenia deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego, decyzję podejmują członkowie na Walnym Zebraniu.

§ 13

 1. Członkiem  sympatykiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub pracę społeczną. Członkiem sympatykiem może również być osoba niepełnoletnia, która chce brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
 2. Warunkiem uzyskania statusu członka sympatyka Stowarzyszenia jest podpisanie deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Powyższa deklaracja musi być zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. W przypadku odmowy zatwierdzenia deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego, decyzję podejmują członkowie na Walnym Zebraniu.

 

§ 14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, a także klub lub organizacja, która uznając cele Stowarzyszenia wniosła wkład w jego rozwój lub w inny sposób wsparła działalność Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

 

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia;
 2. Zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
 3. Korzystania z opieki i pomocy Stowarzyszenia;
 4. Uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 5. Korzystania z majątku i pomieszczeń Stowarzyszenia na określonych zasadach;
 6. Składania wyjaśnień we wszystkich przypadkach, w których władze Stowarzyszenia mają podjąć decyzję dotyczącą jego osoby;
 7. Odwoływania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania;
 8. Noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 16

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu działania;
 2. Przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia;
 4. Regularnego opłacania składek i ponoszenia innych kosztów wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia;
 5. Ochrony mienia Stowarzyszenia jako wspólnego dobra.

§ 17

Członek  sympatyk Stowarzyszenia, korzysta z praw określonych w §15 za wyjątkiem ust1, a także nie może zarządzać majątkiem Stowarzyszenia.

§ 18

Członek- sympatyk zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w § 16.

§ 19

 1. Osoba fizyczna lub prawna traci członkostwo w przypadku:
  • Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej do władz Stowarzyszenia na piśmie;
  • Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub władz Stowarzyszenia;
  • Śmierci lub utraty osobowości prawnej.
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku:
  • Nieopłacenia składek przez okres powyżej sześciu miesięcy;
  • Naruszenia w sposób rażący zasad wynikających z niniejszego Statutu, stwierdzone uchwałą 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 3. Wykluczenie z listy członków stowarzyszenia może nastąpić w przypadku
 • orzeczenia prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 • naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz etyki moralnej i zasad współżycia koleżeńskiego,
 • rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

§ 20

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie członka o jego skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia w terminie 14 dni podając jednocześnie przyczynę a także wskazując władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania i termin jego wniesienia. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych kwestiach mogą być zaskarżane w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§ 21

 1. Wysokość składek członkowskich, sposób płatności oraz termin płatności uchwala Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkowie po przekroczeniu 70 roku życia zwalniani są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Zwolnienie z opłat składek członkowskich może nastąpić na wniosek każdego członka Stowarzyszenia zatwierdzonego uchwałą 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia - zasady organizacyjne

 

§ 22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Innymi władzami Stowarzyszenia są:
  • Zarząd Stowarzyszenia;
  • Komisja Rewizyjna;
 3. Członkowie swoje funkcje wykonują społecznie.
 4. Walne Zebranie może być:
  • Sprawozdawcze - zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w roku;
  • Nadzwyczajne - zwoływane w razie potrzeby:
   • z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia;
   • na żądanie Komisji Rewizyjnej;
   • na pisemne umotywowane żądanie 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad;
 5. Walne Zebranie uchwala wytyczne do działalności merytorycznej, organizacyjnej i charytatywnej oraz dokonuje oceny działalności Stowarzyszenia, Zarządu a także poszczególnych członków i sympatyków na przestrzeni roku.
 6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą:
  • wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
  • uchwalanie planu działalności i budżetu, składek i opłat wnoszonych przez członków i sympatyków;
  • podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania majątku stowarzyszenia z wyjątkiem majątku będącego w dyspozycji sekcji;
  • rozpatrywanie wszystkich wniosków wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;
  • podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji i podziału majątku Stowarzyszenia;
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o przyjmowaniu, skreślaniu, a także  wykluczaniu członków i sympatyków;
 7. Zwołanie Walnego Zebrania następuje przez zawiadomienie każdego członka i sympatyka, co najmniej na 14 dni przed datą zebrania z podaniem dwóch jego terminów, godzin i miejsca zebrania oraz proponowanego porządku.
 8. Walne Zebranie władne jest podejmować proponowane decyzje i uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniem niniejszego statutu.
 9. Dla ważności podejmowanych decyzji i uchwał podczas Walnego Zebrania konieczny jest  udział w głosowaniu przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 10. Wymogu określonego w § 22 ust. 9 nie stosuje się podczas odbywania Walnego Zebrania w drugim z wyznaczonych terminów.
 11. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego obrad, sekretarza oraz odpowiednie komisje;
 12. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
 13. Protokół i wyniki realizacji uchwał zatwierdza się na najbliższym zebraniu.

§ 23

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym składającym się z nie mniej niż pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 2 (dwóch) lat w głosowaniu tajnym lub jawnym;
 2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  • Prezes Zarządu Stowarzyszenia;
  • Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia;
  • Sekretarz;
  • Skarbnik;
  • urzędujący członek (członkowie) Zarządu;
 3. Uzupełnienie składu Zarządu odbywa się w wyniku głosowania tajnego lub jawnego na Walnym Zebraniu.
 4. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały i decyzje na swoim posiedzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 5. Uchwały i decyzje są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 3 (trzech) członków zarządu i zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 6. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz, a nieobecni członkowie zarządu zapoznają się za podpisem.
 7. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy bieżące ( z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zebrania ), a w szczególności:
  • wykonywanie zadań wynikających z niniejszego statutu oraz kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  • opracowywanie projektów planów działalności i regulaminu Stowarzyszenia;
  • przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków i sympatyków Stowarzyszenia;
  • przestrzeganie preliminarza budżetowego;
  • zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych przez Walne Zebranie;
  • uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu płatności składek członkowskich.
 8. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez jego Zarząd.
 9. Pracą Stowarzyszenia kieruje Prezes. Zwołuje on jego posiedzenia i przewodniczy im.
 10. Sekretarz sporządza protokoły z zebrań Zarządu, przechowuje protokoły z Walnych Zebrań Stowarzyszenia, prowadzi korespondencję oraz ewidencję członków i sympatyków. Załatwia wszystkie sprawy związane z działalnością organizacyjną Stowarzyszenia.
 11. Skarbnik prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, rejestruje wszelkie opłaty na rzecz Stowarzyszenia, a także czuwa nad prawidłowym wykonaniem preliminarza budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo-księgową. Raz w roku przedstawia sprawozdanie finansowe z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 12. Urzędujący Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu zastępuje w razie nieobecności Sekretarza Stowarzyszenia.

§ 24

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia w zakresie całokształtu działalności  finansowej i charytatywnej .
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym lub tajnym na okres (2) dwóch lat.
 3. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej lub braku możliwości dalszego wykonywania powierzonych mu w Komisji Rewizyjnej funkcji z innych przyczyn, w tym także losowych następuje uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
 4. W celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej zwołuje się nadzwyczajne Walne Zebranie, w terminie jednego miesiąca od dnia wystąpienia zdarzenia o jakim mowa w § 24 ust.3.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 6. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i wykonuje swoje czynności kontrolne w czasie posiedzeń.
 7. Decyzje i czynności Komisji Rewizyjnej są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą, co najmniej dwie osoby, w tym przewodniczący.
 8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • dokonanie przynajmniej 2 razy w roku sprawdzenia środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia;
  • sprawdzenia raz w roku dokumentacji finansowo-księgowej Zarządu;
  • dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej  Zarządu;
  • składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu;
  • występowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi po zakończeniu roku gospodarczego i po zakończeniu kadencji.
 9. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

Rozdział V

Zasady działalności finansowej

 

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.
 2. Fundusz składa się z:  
  • składek członkowskich, uchwalanych corocznie przez Zarząd Stowarzyszenia;
  • wpływów z zapisów, darowizn, spadków i dotacji;
  • innych wpływów uchwalonych przez Walne Zebranie.
 3. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej.
 4. Fundusze i majątek pozyskane przez Sekcje są w ich dyspozycji.
 5. Podstawą działalności finansowej jest budżet uchwalony przez Walne Zebranie.
 6. Sprawozdanie finansowe z działalności statutowej Stowarzyszenia przedstawia Skarbnik na Walnym Zebraniu w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
 7. Sumy zebrane przez członków Stowarzyszenia w konkretnym celu nie tworzą części funduszu Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie ma prawo powołać Fundację, której działalność regulują odrębne przepisy.
 9. Na zbycie, darowiznę lub najem nieruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia wymagana jest zgoda Walnego Zebrania w formie uchwały.
 10. Umowy i inne dokumenty powodujące zaciągnięcie zobowiązań finansowych, lub zmiany w składnikach majątkowych podpisują: Prezes i zawsze Skarbnik Stowarzyszenia.
 11. Oświadczenie woli, w tym także w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składają: Prezes i jeden z członków Zarządu.

 

 Rozdział VI

Struktura organizacyjna

 

§26

Na strukturę organizacyjną Stowarzyszenia składają się autonomiczne jednostki organizacyjne- Oddziały i Sekcje.

§27

Oddziały i Sekcje są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi wdrażającymi program stowarzyszenia oraz zapewniają realizację celów statutowych.

§28

Oddziały i Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej

§29

Oddziały i sekcje Stowarzyszenia powoływane są  na wniosek grupy inicjatywnej.

 

 

Rozdział VII

Warunki oraz sposób rozwiązania Stowarzyszenia

 

§ 30

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie podczas Walnego Zebrania członków i wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania członków
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, a nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o Stowarzyszeniach" Dz.U.Nr.20 z późniejszymi zmianami.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe i dodatkowe

 

§ 31

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd Rejestracyjny.
 2. Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym i przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 3. Każdy członek Stowarzyszenia może zaproponować zmiany w statucie kierując swoje propozycje na piśmie do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Działalność Stowarzyszenia w żadnym stopniu nie narusza prawnego porządku wynikającego z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i pochodnych jej ustaw.

Reklama